Turkse Pizza’s

 • Kiymali............................................................................... € 5,50
 • Karisik............................................................................... € 5,50
 • Peynirli.............................................................................. € 5,50
 • Yumurtali............................................................................. € 5,00
 • Sucuklu............................................................................... € 6,50
 • Kapama................................................................................ € 7,50
 • Kapama sef............................................................................ € 9,50
 • Vejeteryan............................................................................ € 7,50
 • Kusbasili ............................................................................ € 8,00
 • Tavuklu............................................................................... € 7,50
 • Karidesli............................................................................. € 11,00
 • Urfa 1................................................................................ € 8,50
 • Urfa 2................................................................................ € 9,50
 • Urfa 3................................................................................ € 7,50
 • Sef................................................................................... € 10,50